GÜNDOĞMUŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Nedir ?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup genel sağlık sigortalısı sayılmanın ana koşulu, yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlar zorunlu olarak, yabancı ülke vatandaşları ise talepleri ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.
2 Ocak 2012’den itibaren gelir tespiti başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınmaya başlanmıştır.
Kimler gelir testine başvuracak?
5510 sayılı Kanunun geçici 12’nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlar ile herhangi bir şekilde çalışma hayatında bulunan işçi, memur, bağımsız çalışan, isteğe bağlı sigortalı ve yeşil kartlıların dışında kalan bütün vatandaşlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.
Genel Sağlık Sigortalısının Kız Çocukları ….
01.10.2008 tarihinden önce bakmakla yükümlü olunan kişi olarak kabul edilen ve sağlık hizmetinden yararlanan kız çocukları, herhangi bir yaş şartı aranmaksızın, zorunlu sigortalılığı gerektirir şekilde çalışmaması, isteğe bağlı sigorta ödemesinde bulunmaması, kendi çalışmaları sebebi ile gelir ve aylık almaması ve evlenmemesi durumunda bakmakla yükümlü olunan kişi olarak kabul edilecek ve sağlık hizmetinden faydalanabilecektir. 01.10.2008 tarihinden sonra doğanlar ile önce doğmakla birlikte anne babalarını sigortalı olmaması nedeniyle bu tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını kazanamayan kız çocukları ise, aynı erkek çocukları gibi değerlendirilecekler ve 18 yaşına kadar, eğitimlerinin devamı halinde ise 20 veya 25 yaşına kadar sağlık hizmetinden faydalanacaklardır.
Bu konuda kamu görevlileri açısından daha farklı bir durum ortaya çıkmaktadır.
01.10.2008 tarihinden önce, yani 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak görev yapmaya başlamış olan kamu görevlilerinin kız çocukları, ister 01.10.2008 tarihinden ister önce, isterse de sonra doğmuş olsun, yaş şartına takılmaksızın sağlık hizmetinden faydalanabileceklerdir. Ancak Kanun’un yürürlüğe girinden sonra kamu görevlisi olarak işe başlayan, yani 4/c statüsünde değerlendirilen kişilerin kız çocukları ise doğum tarihleri ne olursa olsun erkek çocukları gibi değerlendirilecek ve eğitim durumuna göre en fazla 25 yaşın bitimi ile sağlık hak sahipliği kaybolacaktır.
Nasıl hesaplanır?
Gelir testi yapılırken aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilecek. Buna göre ailenin puanlaması yapılacak. Gerekirse hane ziyareti yapılarak ailenin ekonomik durumu gözlemlenecektir. Gelir testinde aynı hanede yaşayan eş, evli olmayan çocuklar ile büyük anne ve büyük baba dikkate alınacak. Yani ailenin toplam geliri bu kişi sayısına bölünerek bulunacak. Yapılan gelir tespiti sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişiler, primleri devlet tarafından karşılanarak Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilecektir. Yapılan gelir testi sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise bu kişiler, Kanunun 60’ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında tescil edilecektir. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmayanlardan ise asgari ücretin iki katı tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primi alınmaktadır. 
01/07/2015 – 31/12/2015 Tarihleri Arası
 Aylık Geliri      424,50 TL’den Az  Olanlar (Primleri Devlet Tarafından Ödenir)
Aylık Geliri 424,50TL’den 1.273,50 TL’ye Kadar Olanlar
Aylık Geliri 1.273,50TL’den 2.547 TL’ye Kadar Olanlar
 
 
 
 
Aylık Geliri 2.547 TL’den Fazla Olanlar
0
50,94 TL
152,82 TL
 
305,64 TL
G0
G1
G2
G3
           
*18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacak?
             18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise eğitimini sürmeleri halinde 20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecek. Herhangi bir prim ödemesi gerekmeyecek.
Üniversite öğrencilerinin her yıl öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne göndermesi yeterli olacak.
18 yaşın üzerindeki kız çocuklar, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmıyorsa; erkek çocukları gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. Yani 2008 öncesinde bu kapsamda olmayan kız çocuklar, okumuyorlarsa erkek çocuklar gibi 18 yaşından sonra gelir testi için başvurmak zorunda. Üniversite öğrencisi ise 25 yaşına kadar ailesinin sigortasından yararlanabilecek. Bu yaştan sonra yararlanamayacak.
GSS prim borçlarımı yapılandırmak için hangi tarihe kadar başvuruda bulunmam gerekir?
Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 30/09/2015 tarihine kadar başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun ya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı nasıl yapılandırabilirim ?
Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde (30/9/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri faizsiz olarak tahakkuk ettirilecektir.